Công nghệ - Sản phẩm

Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học, về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, Bộ GDĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở cho từng giai đoạn và hàng năm.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng nhanh số công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Các đơn vị đẩy mạnh phát triển hợp tác quốc tế về nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác nghiên cứu với đào tạo nhân lực chất lượng cao. Các cơ sở giáo dục đại học cần chủ động tìm kiếm và phát triển các hình thức hợp tác với khu vực doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Bộ GDĐT lưu ý các trường cần chú trọng huy động các nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu trình độ cao.

Bộ GDĐT lưu ý các trường cần chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu trình độ cao.

Bộ GDĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ của cơ sở theo hướng giảm đầu mối trung gian, khắc phục chồng chéo, trùng lặp về chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu.

Bên cạnh đó xây dựng và ban hành cơ chế chính sách của cơ sở để quản lý, thu hút, đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng cán bộ giảng viên về thành tích đóng góp trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt đối với các tác giả có công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, có bằng sáng chế, giải pháp hữu ích có khả năng ứng dụng, chuyển giao mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội.

Bộ nhấn mạnh, các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng và áp dụng các quy chuẩn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, hệ thống quy chuẩn, tiêu chí đánh giá khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế, xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ. Chủ động tìm kiếm, ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng chuyển giao công nghệ…

Theo thanhuytphcm.vn

PCWorld
fastNews, 01/10/2019 - 10:30:36

đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ

      Đại học Lạc Hồng